خانه / دسته‌بندی نشده / کارتن:مراحل تولید و محاسبه قیمت ورق برای کارتن سازان

کارتن:مراحل تولید و محاسبه قیمت ورق برای کارتن سازان

چگونه قيمت كارتن را محاسبه کنیم


بمنظور جلوگیری از تقلب در قیمت کارتن (گاهی یک ترکیب از دو تولید کننده دو قیمت با تفاوت 20 درصدی

دارد ) بنا دارم تا قیمت تمام شده ورق کارتن را  محاسبه نموده تا اصول قیمت گذاری مشخص گردد.


محاسبه قیمت تمام شده :

قیمت تمام شده یک متر مربع ورق کارتن (سه لا)(ایرانی  ایرانی  ایرانی)

1-ضرایب تبدیل کاغذ فلوتینگ (با توجه به وجود فلوتهای مختلف این ضرایب برای مقدار کاغذ مصرفی در فلوت

استفاده میشود) : 

C=1/42
B=1/32
E=1/18

الف: کاغذ ایرانی130 گرم cفلوت

1/42*130=184/6*(40+1000)=191984 =192

قیمت کاغذ فلوتینگ در ورق c فلوت

*کاغذ فلوتینگ 1000 در هر کیلو گرم و کرایه حمل هر کیلو گرم 40 در نظر گرفته شده است.

ب-کاغذ رویه(کاغذ 130 گرمی ایرانی)

(40+1000) * 130= 135

قیمت کاغذ رویه در ورق c فلوت

ج-کاغذ زیرین یا کاغذ سوم(ایرانی 130 گرم}

(1000+40)*130=135

کاغذ ایرانی1000تومان درهر کیلوگرم و هزینه حمل هر کیلوگرم کاغذ 40تومان نظر گرفته شده است.

135+135+192=468

د-جمع کل کاغذ مصرفی به تومان دریک ورق سه لا c فلوت 408 تومان

2-ضایعات کاغذ:

سر رول:1%

ته رول(مربوط به کد کاغذ):2/3%

ضایعات خط تولید:5/2%

متفرقه:03%

جمع ضایعات:7%

قیمت ضایعات کاغذ 28=7%*408

قیمت کاغذ+ضایعات آن28+408=436

3-نشاسته: 

در ورق سه لا حدودا” 18 گرم نشاسته مصرف می گردد.

بطور متوسط قیمت هر کیلوگرم نشاسته3000 تومان میباشد

مصرف نشاسته

0/018*3000=54

کاغذ+نشاسته تقریبا 436+54=490
هزینه های جاری و سربار و استهلاک در کارخانه 30000 تنی حدود 80 تومان میباشد.

کاغذ +نشاسته+هزینه ها 436+80=516

5-هزینه های پرسنلی:این هزینه ها برای کارخانجاتی با ظرفیت 30000 تن در سال 75تومان درهر متر

مربع بر آورد می گردد.

قیمت تمام شده یک متر مربع ورق سه لا 

436+75=511 تومان با ترکیب سه ایرانی

با توجه به مطالب  ذکر شده  بیشترین هزینه در تولید  ورق کارتن  کاغذ است(نزدیک 80%)

اگر کارتن ساز ی پایین تر از قیمت  عرف ارائه نماید باید دقت بیشتری در خصوص کاغذ

مصرفی در ترکیب کارتن تولید شده ایشان جستجو نمود.

جعبه های لمینتی سه لا


جعبه های لمینتی سه لا

جعبه های لمینتی سه لا هم معمولا در سه کلاس E فلوت ،B فلوت وC فلوت و گاها Aفلوت هم تولید میشود. تفاوت این

کلاس هم در اندازه گام فلوتینگ میانی محصول است. در جعبه های لمینتی سه لا ، جنس زیره دارای سه لایه شامل

فلوتینگ و دو سطح به عنوان فیس در دو طرف فلوتینگ میباشد که سطح لمینت شده به عنوان لایه چهارم بر روی یکی از

سطوح فیس قرار گرفته و در واقع سازه ای چهار لایه ای را تشکیل میدهد.

from the top to botton :E flute,B flute,C flute

E flute,B flute,C flute:بترتیب از بالا به پایین

جعبه های لمینتی پنج لا

در این نوع از جعبه ها جنس زیره متشکل از دو سطح فلوتینگ که بوسیله سه سطح فیس احاطه شده است میباشد.

ترکیب فلوتینگ مذکور میتواند به صورت E,E ، E,B ، B,C و ….. باشد که در صنعت بسته بندی ایران معمولا حالت B,C

متداول است .

درجه مرغوبیت و کیفیت جنس زیره وابسته به لایه های تشکیل دهنده آن است . سطوح فلوتینگ نقش استحکام

دهندگی به ساختار و مقاومت در برابر فشار و ضربه داشته و سطوح فیس نقش مقاومت در برابر پارگی و ترکیدگی

محصول را در خط تا و نقاط دارای فشار دارد.

ماشين آلات مورد نياز جهت تهيه كارتن لمينه


1 -شيتر
2- چاپ
3- دايكات
4- لبچسب

دستگاه شيتر

اين دستگاه عمليات برش مقوارا عهده داربوده و با توجه به دستور طراحي و برنامه ريزي عمليات برش را انجام ميدهد .

سرعت اين دستگاه بالا بوده (3000 ورق در ساعت) ودقت آن حدود o.1 ميليمتر ميباشد.

عمليات برش مقواههاي رول با عرض 60 ـ 70ـ 80 و 100 سانتيمتر توسط اين دستگاه صورت ميگردد. اين دستگاه طراح را

در خصوص كاهش پرت ورق و نهايتا قيمت تمام شده بسته بندي ياري ميكند .

دقيق ترين دستگاه شيتر در دنيا تو سط كارخا نجات امريكايي ساخته ميشوند .

در ايران حدود سه دستگاه شيتر امريكايي با كارايي بالا وجود دارد .

ما شين چاپ

ما شين چاپ از نظر كارايي انواع مختلفي دارد كه در اين سمينار به تو ضيح يك نوع از ماشين چاپ كه ازساير ماشينهاي

چاپ كاربردي تر ميبا شد اكتفا خواهيم نمود كشور هاي پيشتاز در سا خت ماشين چاپ عبارتنداز 1ـ امريكا 2ـ المان

3ـ ژاپن

ماشين چاپ مورد بحث در اين سمينار ماشين افست ميباشد. كه يكي از كاربردي ترين ماشين چاپ در دنيا ميبا شد .

در ايران ماشين چاپ هاي موجود معمولا سا خت كشور المان وتو سط كار خا نجات MAN ROLAND_ HAYDERBERGميبا

شد البته اخيرا ما شين الات ژا پني هم تو انسته اند در با زار ايران تفوذ كنند از جمله ماشين چاپ RISO MITSO BISHI را

ميتوان نام برد .

روش كاركرد ماشين چاپ

روش كار كرد اين ماشين بصورت فيلم و زينك ميباشد بدين صورت كه ابتدا طراح مو ضوع مورد نظر خود را توسط دست و يا

كا مپيوتر طراحي نمو ده و توسط دستگاه اميج سيتر به فيلم تبديل ميشود بطو ريكه به ازاي هر رنگ يك فيلم تهيه ميشود

در ايران بدليل نوع ماشين چاپ از نظر تعداد رنگ معمولا كار هاي چاپي چهار رنگ و گا ها شش رنگ طراحي ميشود

سپس فيلم تهيه شده تو سط دستگاه به زينك تبديل ميشود و زينك جهت چاپ به چا پخانه ارسا ل ميشود ياد اور ميشود

كليه كارهاي ذكر شده در خصوص تهيه فيلم و زينك در ليتو گرافي صو رت ميگيرد .سپس زينك تهيه شده در ليتو گرافي به

ماشين چاپ بسته ميشود عمليات چاپ مطا بق زينك ارايه شده صورت ميگيرد.

نوع طرح و روانشنا سي رنگها به اپراتور چاپ كمك ميكند تا بتواند چاپي گيرا و همه پسند ارايه دهد و ماشين چاپ نو و

اپراتورماهر در كيفيت و resolotion چاپ بسيار موثر است .

از عوامل ديگري كه نبايد ناديده گر فته شود كيفيت مر كب چاپ وPH اب مصر في در چاپ ميبا شد كه تاثير بسزايي

دركيفيت چاپ دارد.

ورني در چاپ

 

يكي از پروسه هايي كه در چاپ از اهميت بالايي بر خوردار است ورني ميبا شد كه مو جت درخشش بيشتر چاپ شده و

چاپ را در برابر امواج UV خورشيد محا فظت ميكند ورني چاپ انواع مختلفي دارد كه

عبا رتند از : ورني گرم ـ ورني UV _ ورني سرد و…. كه در ايران ورني سرد بدليل قيمت پا يين ان متداول تر ميبا شد

ماشين دايكات

انواع ماشين دايكات موجود در ايران عبارتند از:

1ـ ماشين دايكات رفت و بر گشتي

2ـ ماشين دايكات فكي

3ـ ما شين دايكات BOBEST كه به اختصار تو ضيحاتي درباره آنها خواهيم داد:

ماشين دايكات رفت وبرگشتي براي جعبه هاي با ابعاد بالا كاربرد دارد و از نظر دقت و كيفيت در حد

متو سط ميبا شد .

ما شين دايكات فكي كه درايران از نوع چيني كپي برداري شده است از نظر دقت وكيفيت در حد خوب بوده و براي جعبه

هاي با ابعاد متوسط كار برد دارد.

از نظر كار و اماده سازي از نوع دايكات رفت وبرگشتي بهتر است وكيفيت تيغ و تا حدود 10% از دايكات

رفت و بر گشتي بهتر است درايران به دايكات رفت و بر گشتي اصطلا حا دايكات پينگ پنگي اطلاق ميشود .

 

ماشين دايكات BOBEST بهترين نوع دايكات موجود در ايران است از نظر كيفيت و كارايي در حد بسيار خوبي است اين نوع

ماشين دايكات سا خت كشور المان ميباشد كه تعداد محدودي در ايران موجود ميباشد شركت هايي ايراني كه از اين نوع

ماشين دايكات استفاده ميكنند عبارتند از 1ـ پاكسان 2ـ كارتن ايران 3ـ تولي پرس 3ـ مينو4ـ بسته بندي پارس و…. كه تعداد

ان از 15 عدد تجا وز نمي كند .

 

نوع قالب مصرفي درماشين دايكات از نوع قالب دو پوند و معمولاازنوع تيغه سندويك سويد ميباشد كه اين نوع قالب جهت

ساخت جعبه هاي مقوايي كاربرد دارد ولي جهت عمليات ساخت كارتن سه لايه و پنج لايه از قالب سه پونداستفاده

ميشود كه ما شين دايكات براي ساخت جعبه مقوايي و كارتن يكسان بوده و فقط قالب متفاوت ميبا شد.

قالب دو پوند براي جعبه هاي مقوايي و قالب سه پوند براي كارتن هاي سه لايه و پنج لايه مصرف دارند.

 

لازم به توضيح ميبا شد كه اين نوع دايكات (BOBEST) جهت ساخت جعبه پلي اتيلن دار مورد مصرف جهت مايعات خصوصا

شيرمورد استفاده قرار ميگيرد بعنوان مثال جعبه هاي پيورپك موجود در بازارايران توسط اين دستگاه دايكات ميشود چون

نفوذ پذيري مايعات با لا ميبا شد لذا عمليات تيغهو تا حساس بوده قالب ساخته شده براي اين نوع جعبه بسيار دقيق بوده

و اين نوع قالب در خارج از كشور سا خته ميشود .

 

ماشين لبچسب

 

ماشين لبچسب عمليات چسباندن لبه هاي كارتن ويا جعبه رابه يكديگر عهده دار بوده و به عبارتي خط پاياني ساخت

جعبه ويا كارتن ميبا شداز خصوصيات يك ماشين چسب خوب سرعت بالاودقت بالا بهمراه زمان اماده سازي كم ميبا شد

شناختن ماشين لبچسب براي طراح ضروري است زيرا اگر جعبه يا كارتني طراحي شود ولي ماشين لبچسب قادر به

چسباندن لبه هاي ان به هم نباشد كار بايد دستي لبچسب زده شود كه زمان بسيار زيادي را بخود اختصاص ميدهد

نها يتا قيمت تمام شده بالا ميرود ماشين چسب هاي موجوددرايران معمولا ساخت كارخانجات سوئدي بوده كه معمولا

داراي سرعت بالا( حدودا 30000 جعبه درهرشيفت كاري) ميبا شد انواع ديگري از ما شين در بازار و صنايع ايران موجود

ميبا شند كه از خواص مختلفي برخودارند.

 

درباره‌ی dr56uw

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *