خانه / سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و طرحهای توسعه

 

سرمایه گذاری

شرکت مهام با توجه به طرحهای توسعه از سرمایه گذاران محترم دعوت به مشارکت در پروژه های ذیل

مینماید:

1- توسعه سیستم تامین آخال

 

سرمایه گذاری

میزان سرمایه ده میلیارد ریال

بازدهی  45 درصد سالانه

مدت برگشت سرمایه 30 ماه

 

2- توسعه سیستم بازیافت تکمیلی شرکت

 

سرمایه گذاری

 

میزان سرمایه هشت میلیارد ریال

بازدهی سالانه 40 درصد

مدت بازگشت سرمایه 32 ماه

 

3- تولید کاغذ تست لاینر و تاپ وتیت و فلوتینگ

 

سرمایه گذاری

 

میزان سرمایه گذاری پنج میلیارد ریال

بازدهی سالانه 50 درصد

مدت بازگشت سرمایه 24 ماه

 

3- طرح تولید جعبه های قالب زده از بازیافت پسماند